โรงเรียนพิชญศึกษาเข้าร่วมจัดนิทรรศการงาน “สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน” เนื่องในวันพืชมงคล  ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
ณ พระราชวังสวนจิตรลดา ซึ่งศาสตราจารย์ ดร.ธีระ - อาจารย์ ดร.สุนงนาท สูตะบุตร ได้นำคณะครูและนักเรียนเฝ้าทูลละอองพระบาท
และถวายรายงานการศึกษาประโยชน์แท้ “ถ่านไฟฉายจากใบกะลา” และข้อมูล “ฐานชุมชนบางพูด”
ท่านพรชัย จุฑามาศ รองผู้อำนวยการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ
ท่านอนุพงส์ อินทปัญญา ที่ปรึกษาและผู้ประสานงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและคณะ
เยี่ยมชมนิทรรศการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โรงเรียนพิชญศึกษา
ด.ญ.เกษม์ชรินทร์ วงศ์กาฬสินธุ์
นำเสนอฐานชุมชนบางพูด อ.ปากเกร็ด นนทบุรี
ผู้เข้าร่วมงาน เยี่ยมชมนิทรรศการของโรงเรียน
ด.ช.สิริวุฒิ สิริพรหมสมบัติ
นำเสนอฐานชุมชนบางพูดเป็นภาษาจีน
นายสุทธิพล  เนตรวงศ์ นำเสนอนวัตกรรม
ถ่านไฟฉายจากใบกะลา