ขอแสดงความยินดี

พี่ ม.๖ รุ่น “จุมพลพิทย์” ที่เข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา

ชื่อ-นามสกุล

ผลการสอบ

หมายเหตุ

คณะ/สาขา

มหาวิทยาลัย

นางสาวสิตานัน   แก้วอบเชย

- วิทยาศาสตร์/วัสดุศาสตร์(อัญมณีและเครื่องประดับ)

- มศว. ประสานมิตร

แอดมิชชัน

นายวัธนชัย  สุวรรณาภรณ์

- วิศกรรมศาสตร์/การโยธา

- นิเทศศาสตร์/ภาพยนตร์

- พระจอมเกล้าฯ พระนครเหนือ

- กรุงเทพ

 

แอดมิชชัน

นางสาวสุภาศิริ  วุฒิวิชัย

- ศิลปกรรมศาสตร์/ออกแบบสื่อสาร

- ศิลปกรรมศาสตร์/นฤมิตรศิลป์

- มศว. ประสานมิตร

- จุฬาลงกรณ์

สอบตรง

สอบตรง

นางสาวเมธานันท์ โปวสุวรรณ

- มัณฑนศิลป์/ ศิลป์ประยุกต์

- ศิลปากร

สอบตรง

นายชัยพฤกษ์  หมื่นใจ

- สถาปัตยกรรมและการออแบบ

- เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

สอบตรง

นายพชร  วงษ์จันทร์

- วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

/แอนนิแมชั่น

- เชียงใหม่

แอดมิชชัน

นายอดิเทพ  คำสม

- วิศกรรมศาสตร์/การโยธา

- ราชมงคลสุวรรณภูมิ
วิทยาเขตนนทบุรี

 

นายศตวรรษ  วัฒยุ

- วิศกรรมศาสตร์/เครื่องกล การเกษตร

- แม่โจ้  เชียงใหม่

แอดมิชชัน

นายจิรวัฒน์  อัศยาพร

- วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม /การสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม

- ครุศาสตร์/สถาปัตยกรรม

- มศว. ประสานมิตร

 

- พระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง

สอบตรง

 

สอบตรง

นายเจษฎา สิงห์หนองโดน

- นิเทศศาสตร์/วิชาภาพยนตร์

- กรุงเทพ

แอดมิชชัน

นายรวิชญ์  ผลวิไล

- นิเทศศาสตร์/การโฆษณา

- กรุงเทพ

 

นางสาวน้ำอบ  เสมเสริมบุญ

- การสื่อสารมวลชน

- เชียงใหม่

แอดมิชชัน

นางสาววันวิสาข์  คำผล

- บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ/วิชาการบัญชี

- ราชมงคลสุวรรณภูมิ
วิทยาเขตสุพรรณบุรี

สอบตรง

นางสาวศิริวรรณ  พระพูนชา

- การบริหาร/การจัดการโลจิสติกส์

- กรุงเทพ

 

นายจิรานุวัฒน์  สร้อยทอง

- วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม/วิชาเทคโนโลยีโพลิเมอร์

- เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 

นางสาวเกษราภรณ์ จิตรพงศ์ธร

- วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

- วิทยาการการจัดการ

- บัญชี

- บัญชี หลักสูตรนานาชาติ

- พาณิชยศาสตร์และการจัดการ/วิชาการบัญชี

- สงขลานครินทร์

- เกษตรศาสตร์  ศรีราชา

- วลัยลักษณ์

- หอการค้าไทย

- สงขลานครินทร์

สอบตรง

สอบตรง

สอบตรง

เลือกเรียน

แอดมิชชัน

นายกฤตภาส  กสิยพงศ์

- นิติศาสตร์

- ธุรกิจบัณฑิต

 

นายสุทธิเกียรติ   ขจรเกียรติคุณ

- นิเทศศาสตร์

- กรุงเทพ

 

นางสาวพัชราภรณ์  วงศานนท์

- มนุษยศาสตร์และการจัดการท่องเที่ยว/วิชาการจัดการท่องเที่ยว

- กรุงเทพ

 

นางสาวณัฐฐิญา  จาตุวีระวัฒน์

- บริหารธุรกิจ/วิชาการจัดการโลจิสติกส์

- หอการค้าไทย

 

นายนาราวัช  เทียนไพโรจน์

- บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ/บริหารการบัญชี

- ราชมงคลสุวรรณภูมิ
วิทยาเขตนนทบุรี

 

นางสาวพรธีรา   อัศวดีกุล

- สังคมศาสตร์ ภาควิชาบริหารธุรกิจ/วิชาการบัญชี

- มศว. องครักษ์

แอดมิชชัน

นางสาวอภิชญา  หิรัญสถิตพร

- นิเทศศาสตร์/การโฆษณา

- รังสิต

 

นายอานุทิน   ศรีสรรณ์

- ศึกษาศาสตร์

- อักษรศาสตร์/ภาษาไทย

- นิเทศศาสตร์/วารสารศาสตร์

- ศิลปากร

- หัวเฉียว

- กรุงเทพ

 

นางสาวขวัญทิพย์  พุทธธนสุนทร

- มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว /ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม

- กรุงเทพ

 

นางสาวกนกอร  สมโภชน์

- วารสารปละสื่อสารมวลขน

- มนุษยศาสตร์

- วัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ/นวัตกรรมการจัดการบูรณาการการท่องเที่ยว

- ธรรมศาสตร์

- เกษตรศาสตร์

- มศว. ประสานมิตร

 

 

 

แอดมิชชัน

นางสาวปวีณ์ศญดา เดชาพัทธ์ธนบูรณ์

- สังคมศาสตร์ /การจัดการการท่องเที่ยวและโรงแรม

- สังคมศาสตร์/รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

- มศว. ประสานมิตร

 

- เกษตรศาสตร์

สอบตรง

 

แอดมิชชัน

นางสาวจิดาภา   พุ่มโกสุม

- สังคมศาสตร์/รัฐศาสตร์และร้ฐประศาสนศาสตร์

- เกษตรศาสตร์

สอบตรง

 

นายนราธิป  พิทยากุล

- บริหารธุกิจ/วิชาการตลาด

- เทคโนโลยีราชมงคล
ธัญญบุรี

แอดมิชชัน

ข้อมูล    วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖