ร่วมจัดแสดงผลงานของนักเรียนในโครงการ อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
การเข้าสู่กระแสปูทะเลย์มหาวิชชาลัย ณ.วังสวนจิตรลดา วันที่ 11 พฤษภาคม 2552
คลิกที่นี่
 
       
 
โรงเรียนเข้าร่วมงานชุมนุมยุวกาชาด เขตการศึกษาที่ 1 ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2552 วันที่ 12 – 16 พฤษภาคม 2552 ณ โรงเรียนวัดป่างิ้ว โรงเรียนสามโคก วัดป่างิ้ว อ.ป่างิ้ว จ.ปทุมธานี คลิกที่นี่  
       
 
จัดอบรมสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนภาคกลาง กรุงเทพมหานคร และ ปริมณฑล ณ.โรงเรียนพิชญศึกษา วันที่ 24 พฤษภาคม 2552 คลิกที่นี่