ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2553

 

เปรียบเทียบผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2553

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  จำนวนนักเรียน  199  คน

 

ระดับองค์กร

คะแนนร้อยละ

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

สังคมศึกษา

สุขศึกษา

ศิลปะ

การงานอาชีพ

ภาษาอังกฤษ

ประเทศ

31.22

34.85

41.56

47.07

54.31

41.10

52.52

20.99

จังหวัด

33.55

38.10

45.70

51.02

55.94

45.58

56.73

23.85

สช.

33.56

38.88

45.66

50.59

53.90

43.09

55.95

25.34

โรงเรียนพิชญศึกษา

36.22

52.50

57.84

57.95

59.60

46.96

59.95

39.40

 

โรงเรียนพิชญศึกษามีคะแนนเฉลี่ยรายวิชาสูงกว่าทุกระดับ

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

 

เปรียบเทียบผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2553

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  จำนวนนักเรียน  78  คน

 

ระดับองค์กร

คะแนนร้อยละ

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

สังคมศึกษา

สุขศึกษา

ศิลปะ

การงานอาชีพ

ภาษาอังกฤษ

ประเทศ

42.80

24.18

29.17

40.85

71.97

28.48

47.07

16.19

จังหวัด

45.52

26.08

30.75

45.59

74.63

29.33

51.57

19.71

สช.

42.93

24.39

29.05

41.37

71.18

28.37

48.07

18.92

โรงเรียนพิชญศึกษา

47.05

31.13

34.94

50.26

81.03

30.58

53.46

27.64

 

โรงเรียนพิชญศึกษามีคะแนนเฉลี่ยรายวิชาสูงกว่าทุกระดับ

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

 

เปรียบเทียบผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2553

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  จำนวนนักเรียน  66  คน

 

ระดับองค์กร

คะแนนร้อยละ

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

สังคมศึกษา

สุขศึกษา

ศิลปะ

การงานอาชีพ

ภาษาอังกฤษ

ประเทศ

42.61

14.99

30.90

46.51

62.86

32.62

43.69

19.22

จังหวัด

48.63

17.70

33.62

49.52

65.24

35.71

48.18

24.70

สช.

41.70

16.26

31.12

45.88

61.55

31.99

41.65

22.43

โรงเรียนพิชญศึกษา

49.73

17.89

36.25

48.39

66.69

36.68

48.88

31.16

 

โรงเรียนพิชญศึกษามีคะแนนเฉลี่ยทุกรายวิชาสูงกว่าทุกระดับ
ในรายวิชาสังคมศึกษาฯ คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ และระดับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =