แบบรายงาน (Bast Practice) ผลงานครู/โรงเรียน/นักเรียนดีเด่น ที่สามารถเผยแพร่เป็นแบบอย่างได้ ปีงบประมาณ 2551 (ต.ค.51 - 30 ก.ย. 52)

โรงเรียนพิชญศึกษา

ประเภทผลงานนักเรียน
ผลงานดีเด่น
ประเภท/ระดับ
รางวัลที่ได้รับ
สถานที่/หน่วยงานที่จัด
ระดับการแข่งขัน
ประเทศ
สพฐ.
สพท.
จังหวัด
อำเภอ
อื่น ๆ

ด.ญ.วิลาสินี ปานปรีชา
ด.ญ.แพรวพลอย สว่างนก
ด.ญ.ศศิชา กิจผาติ
ด.ญ.ลวัศย์สร พลายสวาท

การแข่งขันตอบปัญหาภาษาไทยช่วงชั้นที่ 2
งานนิทรรศการวิชาการ ปีการศึกษา 2551
เหรียญทอง ร.ร.นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี

ด.ญ.สโรชา พวงเขียว

การแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานวันวิชาการ โรงเรียน หอวังนนท์ ประเภทการประกวดวาดภาพเศรษฐกิจพอเพียง ยอดเยี่ยม ร.ร.นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
ด.ญ.เจนจิรา เรืองทรัพย์เอนก การแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานวันวิชาการ โรงเรียน หอวังนนท์ ประเภทการประกวดวาดภาพเศรษฐกิจพอเพียง ความคิดสร้างสรรค์ดีเด่น ร.ร.นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
ด.ญ.พิมพ์ชนก มะยมรัฐ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ประเภททีม
ระดับช่วงชั้นที่ 2 งานนิทรรศการวิชาการ 2551
ชนะเลิศ ร.ร.นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
ด.ญ.บุญระวี สันติธำรงวิทย์ การแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิก ช่วงชั้นที่ 1
ในการคัดเลือกนักเรียนไปงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี 2551 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ชนะเลิศระดับเหรียญทอง สพท. นนทบุรี เขต 2
นายพงษ์พิชญ ลิมปิษเฐียร การแข่งขันทักษะทางวิชาการในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ปี 2551 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
เหรียญทอง สพฐ.

ด.ช.ก้องภพ เบ็ญจนิรัตน์
ด.ญ.พิมพ์วิภา ศุภเวสารัช

การแข่งขันงานศิลปหัตภกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2551
ภาคกลาง และภาคตะวันออก ประเภทประติมากรรมนูนสูง
ชนะเลิศเหรียญทอง สพฐ.
ด.ญ.ณัชชา พ่วงมีชัย การแข่งขันทางวิชาการ กิจกรรมการแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิก มีเกณฑ์คะแนนอยู๋ในระดับ
เหรียญทอง
ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ช่วงชั้นที่ 1 - 2
ด.ญ.วณิชา บุญกาญจน์วนิชา
ด.ญ.สุนันทยา ภิญโญพิมลพร
ด.ญ.พริม พันธ์วิศวาส
การแข่งขันทางวิชาการ กิจกรรมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ มีเกณฑ์คะแนนอยู๋ในระดับ
เหรียญทอง
ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ช่วงชั้นที่ 1 - 2
ด.ญ.สโรชา พวงเขียว การประกวดวาดภาพระบายสี ชนะเลิศอันดับ 1 สพท. เขต 2
ด.ช.ก้องภพ เบ็ญจนิรัตน์
ด.ญ.พิมพ์วิภา ศุภเวสารัช
การประกวดประติมากรรมนูนสูง ประเภททีม ชนะเลิศอันดับ 1 สพท. เขต 2
ด.ญ.สโรชา พวงเขียว การแข่งขันประกวดวาดภาพในหัวข้อเรื่อง "เมืองนนท์น่าอยู่" ในงานนิทรรศการวิชาการ "สตรีนนท์นิทรรศ'51" เหรียญทองยอดเยี่ยม ร.ร. สตรีนนทบุรี
ด.ช.ก้องภพ เบ็ญจนิรัตน์ การแข่งขันประกวดวาดภาพในหัวข้อเรื่อง "เมืองนนท์น่าอยู่" ในงานนิทรรศการวิชาการ "สตรีนนท์นิทรรศ'51" เหรียญทอง ร.ร. สตรีนนทบุรี
ด.ญ.เจนจิรา เรืองทรัพย์เอนก การแข่งขันประกวดวาดภาพในหัวข้อเรื่อง "เมืองนนท์น่าอยู่" ในงานนิทรรศการวิชาการ "สตรีนนท์นิทรรศ'51" เหรียญทอง ร.ร. สตรีนนทบุรี
นายกนต์ธร พุทซาคำ การแข่งขันอ่านข่าวภาษาอังกฤษ (News Reader) ในงานนิทรรศการวิชาการ "สตรีนนท์นิทรรศ'51" ชนะเลิศ ร.ร. สตรีนนทบุรี
ด.ญ.ณิชาภัทร เจริญยศ การแข่งขันวาดภาพจากเรื่องที่ได้ฟัง (Listen and Drow) ในงานนิทรรศการวิชาการ "สตรีนนท์นิทรรศ'51" ชนะเลิศ ร.ร. สตรีนนทบุรี
ด.ช.พสุกานต์ ชาติกิตติคุณวงศ์ การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ (Public Speech) ช่วงชั้นที่ 2 ชนะเลิศอันดับ 1 เกียรติบัตร เหรียญทอง ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
(ศูนย์ERIC) โรงเรียนปากเกร็ด
นายจารุวัฒน์ น้อมรับพร การแข่งขันอัจฉริยภาพทางภาษาไทย ช่วงชั้นที่ 4 ยอดเยี่ยมเหรียญทอง สพท. เขต 2
ด.ญ.ขจีนาตย์ อรุนสวัสดิ์
ด.ญ.เพชรลดา รัตนเดชาศิริ
การประกวดแต่งกาพย์ฉบัง 16 ช่วงชั้นที่ 3 ชนะเลิศ สพท. เขต 2
นายจารุวัฒน์ น้อมรับพร
นายพงษ์พิชญ ลิมปิษเฐียร
การประกวดผลงานประดิษฐ์คิดค้น สิ่งประดิษฐ์
"ตู้เพาะเลี้ยงไส้เดือนประหยัดพลังงาน ขนาดพกพา"
(Sustainable Eco Worm Farm)
ชนะเลิศ สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
นายพงษ์พิชญ ลิมปิษเฐียร โครงการการวิจัยวิทยาศาสตร์ทั้งระบบ
(Earth system Science)
ได้รับทุนสนับสนุนการวิัจัย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (สสวท)
ด.ญ.เจนจิรา เรืองทรัพย์อเนก การประกวดคัดลายมือ(โครงการอบรมจริยธรรมเพื่อเยาวชน)
ปีการศึกษา 2552
ชนะเลิศ เทศบาลปากเกร็ด
ด.ญ.ธันยพร เมืองเจริญ
ด.ช.รุจิภาส สุขุม
การแข่งขันการประกวดมารยาทไทย
(โครงการอบรมจริยธรรมเพื่อเยาวชน) ปีการศึกษา 2552
ชนะเลิศอันดับ 1 เทศบาลปากเกร็ด
ด.ญ.เจนจิรา เรืองทรัพย์อเนก การประกวดวาดภาพระบายสีนิทรรศการวิทยาศาสตร์ก้าว
ไกลนำไทยก้าวหน้า
ชนะเลิศ ร.ร. สวนกุหลาบนนทบุรี
ด.ช.จิรา พิจิตรศิริ การแข่งขันทักษะการพูดต่อที่ชุมชน Speech ป.1 - ป.3 Gold Media ศูนย์ ERIC ร.ร. ปากเกร็ด
ิด.ช.พสุกานต์ ชาติกิตติคุณวงศ์ การแข่งขันทักษะการพูดต่อที่ชุมชน Speech ป.4 - ป.6 Gold Media ศูนย์ ERIC ร.ร. ปากเกร็ด
ด.ช.กรมิษฐ์ เจษฎาพิพัฒน์
ด.ช.ปัณณวิชญ์ เสตวรรณา
การแข่งขันตอนปัญหาภาษาอังกฤษ Quiz (ป.1-ป.3) Gold Media ศูนย์ ERIC ร.ร. ปากเกร็ด
นางพงษ์พิชญ ลิมปิษเฐียร กาาแข่งขันพูดต่อที่ชุมชน (Speech) Gold Media ศูนย์ ERIC ร.ร. ปากเกร็ด
เด็กหญิงพุทธิภรณ์ ผ่องใส การแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ (English Quiz) ม.ต้น Gold Media ศูนย์ ERIC ร.ร. ปากเกร็ด
เด็กชายศิรินทร์ ศรีกาญจนเพริศ การแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ (English Quiz) ม.ต้น Gold Media ศูนย์ ERIC ร.ร. ปากเกร็ด
นายกนต์ธร พุทซาคำ การแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ (English Quiz) ม.ปลาย Gold Media ศูนย์ ERIC ร.ร. ปากเกร็ด
นายพงษ์พิชญ ลิมปิษเฐียร การแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ (English Quiz) ม.ปลาย Gold Media ศูนย์ ERIC ร.ร. ปากเกร็ด

เด็กหญิงสุชญา พุฒิวิญญู
เด็กหญิงธันยธร ใจดี
นายศิรินทร์ ศรีกาญจนเพริศ
เด็กหญิงพชรพร ยุทธการบัญชา
นายกนต์ธร พุดซาคำ
นางพงษ์พิชญ ลิมปิษเฐียร

เกียรติบัตรเป็นผู้ดำรงตนอยู่ในคุณธรรม จริยธรรมและบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม สมควรได้รับการยกย่องให้เป็นตัวอย่างที่ดี ภายใต้โครงการเมืองไทยเมืองคนดี ประจำปี 2552
-
สนง.กระทรวงวัฒนธรรม จ.นนทบุรี
นายจารุวัฒน์ น้อมรับพร
นายพงษ์พิชญ ลิมปิษเฐียร
การแข่งขันการประกวดสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรม ชนะเลิศ สนง.พลังงานจังหวัด จ.นนทบุรี
ด.ช.ทัตพงศ์ เจริญวงศ์
ด.ช.เคโกะ คิมูระ
ด.ช.วินัชพล ภูมิพิทักษ์กุล
การแข่งขันงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
ปีการศึกษา 2552
ชนะเลิศ ร.ร.สวนกุหลาบนนทบุรี
ด.ญ.เจนจิรา เรืองทรัพย์เอนก การแข่งขันการวาดภาพทางวิทยาศาสตร์ ชนะเลิศ ร.ร.สวนกุหลาบนนทบุรี

ด.ญ.มัชฌิมา คเชนทร์

การพูดบทความทางวิทยาศาสตร์ ชนะเลิศ ร.ร.สวนกุหลาบนนทบุรี