•  ข่าวสาร และ กิจกรรม
  กิจกรรม เสริมสร้างความคิด สร้างสรรค์ผลงาน ต่อโมเดลเป็นรูปต่างๆ ตามจินตนาการของนักเรียน
  ​การประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : หวนดูทรัพย์สิ่งสินตน เมื่อวันที่ 23-29 มีนาคม พ.ศ. 2559
  อาจารย์ ดร.สุนงนาท สูตะบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนพิชญศึกษา รับรางวัลผู้บริหารสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประเทศ OPEC AWARDS
  โรงเรียนพิชญศึกษา รับรางวัลโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา ที่มีผลการประเมินคุณภาพสู่มาตรฐานสากล ปีการศึกษา 2558 ระดับ ดีมาก
   
  View all

 • พิชญศึกษาภูมิใจ
  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  ปีการศึกษา 2558
  (Ordinary National Educational Test  : O-NET)
  สูงกว่าระดับประเทศ ระดับจังหวัดนนทบุรี และสังกัด สช. ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
  พร้อมทั้งมีผลพัฒนาก้าวหน้าตามเป้าหมายโครงการยกระดับผลสัมทฤทธิ์ทางการเรียน เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.90

   
   ได้ 100 คะแนนเต็ม วิชาคณิตศาสตร์
    • เด็กชายรชานนท์   ฟักสอน ป.6/1
    • เด็กหญิงชนิสรา   ลีวานันท์ ป.6/1
    • เด็กชายบุญวฤทธิ์   สันติธำรงวิทย์ ป.6/1

   
  • เด็กชายรัญ   นิพิฐวัธนะผล ป.6/1
  • เด็กชายสิทธิเดช   ศิวะยุทธกิจ ป.6/4
   ได้ 100 คะแนนเต็ม วิชาภาษาอังกฤษ
    • เด็กชายวรภพ   รุ่งเรืองฤทธิ์
   

     


  รับสมัครเจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา การศึกษา ปวส.ถึง ปริญญาตรี
  ด้านการบริหารฯ หรือสาขาทีึ่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 •  ปฎิทินกิจกรรม
  กิจกรรมในเดือน เมษายน 2559
  เม.ย
  1-7
  1,4,5,7 เม.ย. 59 ค่ายฤดูร้อนสั
  01 เมษายน 2559 - 07 เมษายน 2559
  เม.ย
  8-18
  8,11,12,18 เม.ย. 59 ค่ายฤดูร้อ
  08 เมษายน 2559 - 18 เมษายน 2559
  เม.ย
  19-22
  19-22 เม.ย. 59 ค่ายฤดูร้อนสัป
  19 เมษายน 2559 - 22 เมษายน 2559
  เม.ย
  29-30
  29-30 เม.ย. 59 จำหน่ายเครื่อ
  29 เมษายน 2559 - 30 เมษายน 2559
  more...