• ​​​​
 •  ข่าวสาร และ กิจกรรม
  “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม”
  โรงเรียนพิชญศึกษา จัดกิจกรรมพิชญร่วมใน ตั้งปณิธานทำความดี 84 พรรษา มหาราชินี
  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2559 โรงเรียนพิชญศึกษา ได้จัดพิธีไหว้ครูและมอบทุนการศึกษาสูตะบุตร ประจำปีการศึกษา 2559 ขึ้น
  ​การประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : หวนดูทรัพย์สิ่งสินตน เมื่อวันที่ 23-29 มีนาคม พ.ศ. 2559
   
  View all • พิชญศึกษาภูมิใจ
  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  ปีการศึกษา 2558
  (Ordinary National Educational Test  : O-NET)
  สูงกว่าระดับประเทศ ระดับจังหวัดนนทบุรี และสังกัด สช. ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
  พร้อมทั้งมีผลพัฒนาก้าวหน้าตามเป้าหมายโครงการยกระดับผลสัมทฤทธิ์ทางการเรียน เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.90
   ได้ 100 คะแนนเต็ม วิชาคณิตศาสตร์
    • เด็กชายรชานนท์   ฟักสอน ป.6/1
    • เด็กหญิงชนิสรา   ลีวานันท์ ป.6/1
    • เด็กชายบุญวฤทธิ์   สันติธำรงวิทย์ ป.6/1

   
  • เด็กชายรัญ   นิพิฐวัธนะผล ป.6/1
  • เด็กชายสิทธิเดช   ศิวะยุทธกิจ ป.6/4
   ได้ 100 คะแนนเต็ม วิชาภาษาอังกฤษ
    • เด็กชายวรภพ   รุ่งเรืองฤทธิ์
   

       รับสมัครครูผู้สอนระดับชั้นปฐมวัย เอกการศึกษาปฐมวัย
  และผู้ช่วยครู (พี่เลี้ยง) วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 3 - 6
 •  ปฎิทินกิจกรรม
  กิจกรรมในเดือน ตุลาคม 2559
  ไม่มีการจัดกิจกรรมภายในเดือนนี้
  more...