• ​​​​​​​
 •  ข่าวสาร และ กิจกรรม
  งาน พิชญฯ น้อมสืบสาน ปณิธานงานของพ่อ เนื่องในงาน “วันวิชาการพิพัฒน์ พิชญวัฒน์ บนฐานมาตรฐานสากล” ปีการศึกษา 2559
  โรงเรียนพิชญศึกษา จัดพิธีแสดงความอาลัย และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันอังคารที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ โดยมีคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร ผู้ปกครองและนักเรียน ร่วมแสดงความอาลัย
  “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม”
  โรงเรียนพิชญศึกษา จัดกิจกรรมพิชญร่วมใน ตั้งปณิธานทำความดี 84 พรรษา มหาราชินี
   
  View all


 • พิชญศึกษาภูมิใจ
  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  ปีการศึกษา 2558
  (Ordinary National Educational Test  : O-NET)
  สูงกว่าระดับประเทศ ระดับจังหวัดนนทบุรี และสังกัด สช. ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
  พร้อมทั้งมีผลพัฒนาก้าวหน้าตามเป้าหมายโครงการยกระดับผลสัมทฤทธิ์ทางการเรียน เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.90
   ได้ 100 คะแนนเต็ม วิชาคณิตศาสตร์
    • เด็กชายรชานนท์   ฟักสอน ป.6/1
    • เด็กหญิงชนิสรา   ลีวานันท์ ป.6/1
    • เด็กชายบุญวฤทธิ์   สันติธำรงวิทย์ ป.6/1

   
  • เด็กชายรัญ   นิพิฐวัธนะผล ป.6/1
  • เด็กชายสิทธิเดช   ศิวะยุทธกิจ ป.6/4
   ได้ 100 คะแนนเต็ม วิชาภาษาอังกฤษ
    • เด็กชายวรภพ   รุ่งเรืองฤทธิ์
   

       รับสมัครครูผู้สอนระดับชั้นปฐมวัย เอกการศึกษาปฐมวัย
  และผู้ช่วยครู (พี่เลี้ยง) วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 3 - 6
 •  ปฎิทินกิจกรรม
  กิจกรรมในเดือน มกราคม 2560
  ไม่มีการจัดกิจกรรมภายในเดือนนี้
  more...
ติดริบบิ้นสีดำให้กับเว็บไซต์ เพื่อถวายความอาลัย