กิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครองระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
ผ่านระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม ZOOM  วันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน 2563 
  

 

 

Learn At Home
เชิญชวนนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ทบทวนบทเรียนออนไลน์ผ่านโปรแกรม Google Site

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนพิชญศึกษาเรียนออนไลน์ผ่านโปรแกรม 

 

 

 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียนพิชญศึกษา เรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ด้วยแอพพลิเคชั่น ZOOM , Google Classroom
และแอพพลิเคชั่นอื่นที่หลากหลาย น้องๆ ได้เรียนรู้ในบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความสนุกสนาน แต่แน่นด้วยเนื้อหาสาระ
มีการโต้ตอบและพูดคุยกันในการเรียนในคลาส ติดตามการส่งงานและมีการทดสอบระหว่างเรียน
เพื่อประเมินการเรียนรู้ของนักเรียนทุกสัปดาห์ #PichayaSuksa #PichayaFamily

 เพราะการเรียนรู้หยุดไม่ได้ 
 
        •    •    •    •    •  •  •  •  •  •  •  •  •    •    •  •  •  •  •  •  •  •  •    •    •
 


โครงการบรรพชาสามเณรและบวชศีลจาริณี โรงเรียนพิชญศึกษา - วัดสามง่าม วันที่ 6 - 14 ตุลาคม 2561

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561 "เมื่อเรารวมกำลังกันทั้งชาติ ย่อมสามารถช่วยไทยไขปัญหา ผนึกแรงหลอมรวมร่วมปัญญา จักนำพาชาติตนรอดพ้นภัย”

โรงเรียนพิชญศึกษาได้จัดกิจกรรม ASEAN DAY 2018 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561 โดยมีกิจกรรมให้ความรู้กับนักเรียน กล่าวสุนทรพจน์ 3 ภาษา การแสดง และร่วมร้องเพลง The ASEAN WAY

โรงเรียนพิชญศึกษา ร่วมกับบริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด มหาชน และบริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด มหาชน จัดกิจกรรม "ส่งความรู้ สร้างความสุข สนุกกับภาษา" เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑


 


 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
 
โรงเรียนพิชญศึกษา
 เปิดจำหน่ายใบสมัครทุกระดับชั้น 
ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ติดต่อสอบถาม อาคารธุรการ-การเงิน
หรือโทร. 0-2583-3777 , 06-1770-6676 , 089-116-2724 , 065-508-2108
pichaya.admission@gmail.com
 
 
รับสมัคร 

 
ตำแหน่งช่างไฟฟ้า , ประปา วุฒิ ปวช.หรือ ปวส. อายุไม่เกิน 60 ปี
ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สมัครได้ที่ อาคารธุรการ โรงเรียนพิชญศึกษา

 

 

Powered by MakeWebEasy.com